HOME

ABOUT

LAB

BLOG

CONTACT

🌐 API Projects

Mình có làm những dự án API để thuận tiện phục vụ cho các dự án cá nhân của mình. Ngoài ra, mình cũng muốn chia sẻ API để các bạn có thể sử dụng, đánh giá và nhận xét để mình có thể cải thiện cho các dự án API trong tương lai.

Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ API của mình.

<aside> 🌍 API Danh Mục Hành Chính

Basic Info Cung cấp thông tin về endpoint, các thông tin định danh, dữ liệu đầu vào.

Integration Thực hiện request, truyền vào Input cần thiết và nhận về Output nếu thành công.

Source data Dữ liệu được lấy từ trang chính thống của chính phủ (dữ liệu từ 1/12/2021) Link: https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn Tham khảo: ****https://github.com/daohoangson/dvhcvn

Notice Do sử dụng dịch vụ Glitch để host server API nên server sẽ ngủ sau 5 phút khi không có kết nối. Nên khi gửi request các bạn sẽ mất khoảng 1 - 10s để lấy được API.

</aside>

👉 UNITS REST APIs

[ BASE URL: <https://fxbite-api.glitch.me> ]

🗨️ Follow My Latest Lab Posts

Theo dõi những bài viết chia sẻ kiến thức về ngành IT của mình dưới đây. Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến về cho mình.

LAB


Powered by Fruition